แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ร่วมประชุมหารือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย เสียหายด้านพืชไร่

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลพุแค" วันที่ 20 กันยายน 2566
นายสรพงษ์ แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแคได้มีงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย เกิดความเสียหายด้านพืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เกษตรอำเภอ, ท้องถิ่นอำเภอ ,พัฒนาการอำเภอ ,ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป้องกัน คณะกรรมการทุกคนมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือตามความเสียหาย

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701