แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

นางอรุณศรี  ปัญญาชน

 ตำแหน่ง :  ครู

 เบอร์โทรติดต่อ : 089 - 9013765

 

 

 

นางสาวนาฏยา  เขียวอ้อม

 ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทรติดต่อ : 089 - 9011853

 

 

 

นางสำเภา  สุขพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 

เบอร์โทรติดต่อ : 090 - 2583294

นางแสงจันทร์  ไชโย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 

เบอร์โทรติดต่อ : 080 - 0474889

นางวิไลวรรณ บุตรสะสม

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

เบอร์โทรติดต่อ : 086 - 7014811

นางสาวดวงกมล  แสนวิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 

เบอร์โทรติดต่อ : 091 - 6989763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุษา  ป้องกันแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรติดต่อ : 091 - 5950163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ว่าง

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

เบอร์โทรติดต่อ :

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 

เบอร์โทรติดต่อ : 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

กองช่าง

กองคลัง

สำนักปลัด

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701