แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

กองคลัง

 

 

นางพัทธ์ธีรา  ภัทรวุฒิโชติพงศ์

 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

นางวันเพ็ญ  พลไธสง

 ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 

 

 

 

 

นางทัศญมาศ  ประพฤติถ้อย

 ตำแหน่ง: นักวิชาการจัดเก็บรายได้( ลูกจ้างประจำ)

 

 

   

 

นางสาวพัชรินทร์  ทองอ่อน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรอนงค์  สุปินะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายวีระยุทธ  ทองคำปลิว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสิรินดา  พานทอง
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางสาวสุรีพร  เนตรจินดา
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางสาวณัฐวรรณ  ปัญญาชน
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

สำนักปลัด

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701