แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

คู่มือการให้บริการประชาชน

 

คู่มือการให้บริการประชาชน

     - คู่มือกฏหมายเกี่ยวกับป้ายบนทางสาธารณะ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     - คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
     - คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
     - คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

     - คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
     - คู่มือประชาชน

     - คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์

     - คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง

     - คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง

     - คู่มือประชาชน 2567

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

คำร้องขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

     - แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์

     - คู่มือการใช้กูเกิ้ลฟอร์ม

 

 

    
      

Related Articles

งานกิจการสภาฯ

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701