แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

สำนักปลัด

 

 

น.ต.คมกฤช  คัมภีระ

 ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

 

 

 

 

นางสุภาวดี แสนวิเศษ

 ตำแหน่ง: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

 

 

 นางมณีรุ่ง ตะวันนา

 ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด

    

                

 

 

 

นายรัชพล  มั่นเจริญ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    

 

 

 

นางสาววัชโรบล  ไชยโย

 ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

 

 

นางแสงเดือน  แก้วใจจิราพัชร

 ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

พ.จ.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ  พุทธิกุล

 ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

นางนฤมล แฉล้มลักษณ์

 ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั้วไป

 

 

 

นางสาวประเสริฐศรี  ขาวช่วง 

 ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

   

 

นางพรทิพา  กุจะพันธ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

นางสาวจรัญญา  แสนวิเศษ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนาภรณ์  พิมนอก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายภิสิทธิ์  แสนวิเศษ
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์รัฐ  งามประเสริฐ
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนพรัตน์  เขียวอ้อม
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐธิดา เกตุโกมล
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางสมฤทัย  คัมภิรานนท์ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิชาการศึกษา

นางสาวอาภาภรณ์ กลั่นโยธิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวุฒิพงษ์  ขุนศิริ
ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ

นายทศพล  จะรา
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายณรงค์ฤทธิ์  งามประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายวสันต์  แก้วสุภา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายวิรัตน์  แก้วอุ้ย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายพรชัย  เสวกพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นางวรรณา พิมนอก
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายกิตติ  ศรีวิโน
ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

นายภินนท์  ปัญญาชน
ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวนิลรัตน์  ปัญญาชน 
ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวธันยพร  พลพงษ์
ตำแหน่ง พนักจ้างเหมา

นายอุดม  ทับทิม
ตำแหน่ง พนักจ้างเหมา

 

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

กองคลัง

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701