แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ตำแหน่ง:
นายกองค์การบริหารส่วนตำพลพุแค
ที่อยู่
เลขที่7 หมู่5 ตำบลพุแค
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
ไทย
โทรศัพท์
036670701
โทรศัพท์เคลื่อนที่
0635923950
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการติดต่อ

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701