แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

กองช่าง

 

นายนิยม สาลี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 9664611

   

 

ว่าง

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เบอร์โทรติดต่อ : -

 

   

            ว่าง

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา 

เบอร์โทรติดต่อ : -

   

             ว่าง

ตำแหน่ง : นายช่างโยธา 

เบอร์โทรติดต่อ : -

นายวิวัฒน์ แวนวิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 9664611

นายวิทวัส  ทรัพย์ทวี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 061 - 1920424

นางสาวกรณิการ์  พิมนอก
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 

นางสาวสุชาดา  กิ่งก้าน

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 062 - 2380084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ-

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองคลัง

สำนักปลัด

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701