แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ประวัติความเป็นมาของตำบล


ตำบลพุแคนั้นเกิดจากในอดีต มีคลองที่ไหลจากสวนสวรรค์(สวนพฤกษาศาสตร์พุแค)ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ มีน้ำผลุดอยู่ตลอดเวลา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า บ่อน้ำพุ และบริเวณบ่อน้ำพุนี้ มีต้นแค ขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า” พุแค” มีสถานที่กราบไหว้เป็นประจำคือ ศาลเจ้าพ่อชัยยะและเจ้าพ่อหัวนาพุ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีการทำบุญกลางบ้านมาจนถึง ปัจจุบันมีกำนันในสมัยรัชกาลที่ 5 คือท่านขุนพุแค คณาลักษณ์ (ปู่เปี้ย)

ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร

     องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลพุแคได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 1 จำนวน 617 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 มีผลทำให้สภาตำบลพุแคยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701