แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน : https://drive.google.com/file/d/1UOVk_PR3A88lQVSJI6Ly-vdGIlxrE-mc/view?usp=drive_link

แบบรายงานผลการดำเดินงานโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร :https://drive.google.com/file/d/18z-kCUmg-BdvWllK9Fna9AM7wRN5XfXX/view?usp=drive_link

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701